اعضای هیات علمی مدیریت

نمایش 12 نتیجه
از 1
 
محمد آیتی مهر

محمد آیتی مهر 

استادیار
شماره تماس: 3330010-19-4400
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
بلقیس باورصاد

بلقیس باورصاد 

دانشیار
شماره تماس: 0611-3331216
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
عبدالهادی درزیان عزیزی

عبدالهادی درزیان عزیزی 

استادیار
شماره تماس: داخلی 4437
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فرج‌الله رحیمی

فرج‌الله رحیمی 

دانشیار
شماره تماس: 06133330010-19 داخلی 4432
اتاق: 39
پست الکترونیکی: 
حسنعلی سینایی

حسنعلی سینایی 

استاد
شماره تماس: 061333310-19داخلی 4433
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
اسلام فاخر

اسلام فاخر 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
رحیم قاسمیه

رحیم قاسمیه 

دانشیار
شماره تماس: 0986133334464
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سارا محمدی

سارا محمدی 

دانشیار
شماره تماس: 06133330010-19 داخلی 4436
اتاق: 78
پست الکترونیکی: 
ادریس محمودی

ادریس محمودی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
علی مهرابی

علی مهرابی  

استادیار
شماره تماس: 06113330010-20 داخلی 4482
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

مهدی نداف 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
عبدالحسین نیسی

عبدالحسین نیسی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
نمایش 12 نتیجه
از 1