متصدی واحد خدمات دانشکده

نام و نام خانوادگی : آقای نادی طایی

تلفن تماس : 4406

 

کارکنان واحد خدمات دانشکده

  نام و نام خانوادگی 
   

چاسب قبطه جوی 

تلفن تماس:4497

علی احمدی

تلفن تماس:4498

محمد رضا حسینی

تلفن تماس:4498

علی نظری

تلفن تماس:4497

سید حسن  سید لطیفی

تلفن تماس:4496

امیر عباس خیری زاده تلفن تماس: 4498