ارتباط با واحد های دانشکده

راه های ارتباط با دانشکده

 

Ahvaz Faculty of Economics and Social Sciences
Communication with the international unit of the faculty
 
Phone number:
Whatsapp:
Telegram:
Linkedin:

ارتباط با آموزش

آدرس پستی آموزش و تحصیلات تکمیلی  دانشکده : اهواز ،بلوار گلستان ، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی،کدپستی 6135793113 صندوق پستی:61355/156  
پست الکترونیک آموزش دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی :edueconomic@scu.ac.ir
 شبکه اجتماعی : http://instagram.com/eco.scu
-------------------------------------------------------------------------------------------
آموزش دانشکده :  33226531 061
دورنگار دانشکده  : 06133226533

تلفن مرکزی   : 614-06133226600

  • پست الکترونیک:  edueconomic@scu.ac.ir

تلفن داخلی معاون آموزش: 4416

تلفن های داخلی  مسول رشته ها کارشناسی: 4411-4412-4413

تلفن داخلی امورپایان نامه تحصیلات تکمیلی  خانم اسدی : 4491

آموزش تحصیلات تکمیلی: خانم صمدی گروههای مدیریت و حسابداری 4414

خانم طالقانی  گروههای اقتصاد و علوم اجتمتاعی 4414

 

 

واحد

نام و نام خانوادگی

شماره داخلی

 کارشناس مسئول اموزش  پوران نوذری 4411

آموزش- علوم اجتماعی

خانم سحر میری

4412

آموزش- اقتصاد

خانم مریم محقق

4412

آموزش-حسابداری

خانم سیما بحرینی نژاد

4411

آموزش-مدیریت

خانم لیلا مزاری

4413

 امور پایان نامه  تحصیلات تکمیلی

 خانم  گلی اسدی

4491

  آموزش تحصیلات تکمیلی

 گروه اقتصاد - علوم اجتماعی 

خانم ثریا طالقانی اصل

4414

 آموزش تحصیلات تکمیلی

 گروه مدیریت - حسابداری

 خانم صمدی                                

4414

 

ارتباط با معاونت پژوهشی

آدرس پستی معاونت پژوهشی دانشکده : اهواز ،بلوار گلستان ، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی،کدپستی 6135793113  

 شبکه اجتماعی : http://instagram.com/eco.scu
-------------------------------------------------------------------------------------------
فکس دانشکده  : 33226533 - 061
شماره  تماس معاون پژوهش:06133226539
شماره داخلی معاون پژوهش : 4403
کارشناس امورپژوهشی و تحصیلات تکمیلی :  مهندس عیسی جعفری 4409
متصدی پژوهشی خانم عذاری اهوازی  :  4501
واحد های تابعه
 مرکز کامپیوتر:  4409
کتابخانه دانشکده :4407

مجله های دانشکده اقتصاد

#مجله_اقتصادمقداری
#مجله_توسعه_اجتماعی
#مجله_دانش_و_پژوهش_حقوق
#مجله_بررسیهای_حسابداری

  ♦ مجله اقتصاد مقداری
علمی پژوهشی
شماره تماس: 33335664- 061
سردبیر: دکتر سید عزیزآرمن
کارشناس مجله: آزاده بدوی
پست الکترونیکی: jqe@scu.ac.ir
 آدرس سامانه: jqe.scu.ac.ir
وب سایت دانشکده:http://economics.scu.ac.ir
آدرس: هواز- دانشگاه شهید چمران- دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی- دفتر فصلنامه علمی- پژوهشی اقتصاد مقداری (بررسی¬های اقتصادی سابق)؛ کد پستی: 6135743337؛ صندوق پستی: 156/61355؛ تلفکس: 33335664- 061

♦ فصلنامه توسعه  اجتماعی
علمی پژوهشی
شماره تماس: 06133339711
سردبیر: دکتر عبدالرضا نواح
کارشناس مجله: نریموسائی
پست الکترونیکی : jhd@scu.ac.ir
آدرس سامانه : qjsd.scu.ac.ir
آدرس: آدرس مجله: اهواز، دانشگاه شهید چمران، دانشکده اقتصاد، دفتر مجله توسعه اجتماعی (توسعه انسانی سابق)
کدپستی 43337- 61357
وب سایت دانشکده:http://economics.scu.ac.ir

♦ مجله بررسی های حسابداری
شماره تماس: 33362576-061
سردبیر: دکتر ولی خدادادی
کارشناس مجله: فرهادی راد
آدرس: آدرس مجله: اهواز، دانشگاه شهید چمران، دانشکده اقتصاد، دفتر مجله بررسی‌های حسابداری،   کدپستی 43337- 61357
پست الکترونیکی: IAR@scu.ac.ir
وب سایت مجله http://jiar.scu.ac.ir

♦ مجله دانش و  پژوهش حقوق
شماره تماس: 33362576-061
سردبیر: دکتر پژمان محمدی
کارشناس مجله: فرهادی راد
آدرس: اهواز، دانشگاه شهید چمران، دانشکده اقتصاد، دفتر مجله دانش و پژوهش حقوق،   کدپستی 43337- 61357
وب سایت :http://economics.scu.ac.ir

 شبکه اجتماعی : http://instagram.com/eco.scu
 

 

دفترچه تلفن