حسابداری دانشکده

نام و نام خانوادگی :نصیر زاده

تلفن داخلی  :  4408

شناسه پرداخت جهت واریز درآمدهای اختصاصی دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی 

 دانشکده         شناسه پرداخت     
اقتصاد  2237742
پردیس اقتصاد  2204703