بستن

فایل های مورد نیاز دانشجویان ارشد

فایل ها مورد نیاز ارشد

فایل های مور دنیاز انجام پورپوزال ارشد
اسناد
عنوان توضیح دانلود
فرم پروپزال ارشد دانلود (64.5k)
فرم صحافی و rms استاد راهنما دانلود (131.5k)
فرم درخواست معرفی به خارج از دانشگاه دانلود (12.7k)
آیین نگارش ارشد دانلود (87.6k)
فرم صحت و اصالت پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد دانلود (15.7k)
فرم تایید اصلاحات طرح پژوهشی دانشجویان ارشد و دکتری دانلود (21.4k)
فرم تعیین تاریخ دفاع ارشد و دکتری دانلود (66.1k)
فرم پیشنهاد موضوع پروپزال ارشد دانلود (12.7k)
فرم انتخاب استاد راهنمای ارشد دانلود (50.5k)
درخواست طرح پژوهشی ارشد دانلود (13.7k)

فایل های مورد نیاز دانشجویان دکتری

فایلهای مودر نیاز دکتری

اسناد
عنوان توضیح دانلود
فرم پروپزال دکتری دانلود (64.3k)
فرم صحافی و RMS استاد راهنما دانلود (131.5k)
نتیجه ارزشیابی انگلیسی دکتری دانلود (11.7k)
موارد مورد نیاز جهت دفاع دکتری دانلود (45.8k)
فرم_ارائه_سمیناردکتری دانلود (13.5k)
فرم گزارش پیشرفت تحصیلی دانشجویان دکتری دانلود (42.5k)
فرم صحت و اصالت پایان نامه دانشجویان دکتری دانلود (15.7k)
فرم تمدید سنوات تحصیلی دانشجویان دانلود (28.4k)
فرم تعیین تاریخ دفاع ارشد و دکتری دانلود (77.1k)
درخواست ارائه طرح پژوهشی دکتری دانلود (13.8k)
چک لیست ارسال مدارک دکتری دانلود (35.3k)
پورپوزال دکتری دانلود (57.8k)
انگلیسی نتیجه ارزشیابی دکتری دانلود (15.0k)
اصطلاخات طرح پژوهشی دانشجویان دکتری دانلود (21.4k)
اسامی انگلیسی اعضای هئات علمی دانلود (14.8k)
تاییدیه اعتبار نشریه دکتری دانلود (30.0k)
فرم انتخاب استاد راهنمای دکتری دانلود (19.2k)

پورتلت‌های تو در تو