دفتر ریاست

 

نام و نام خانوادگی : عاطفه عزیزی

مدرک تحصیلی: کارشناس مدیریت برنامه ریزی و امور فرهنگی

تلفن داخلی :  4400-4401

 تلفن : 06133331216

فکس  :  06133337411