کارکنان دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی اهواز

 

نا م ونام خانوادگی

سمت

تلفن

 فرشته مرادی

دبیرخانه

4404-33337975

عاطفه عزیزی

دفتر ریاست

4400-4401

خدیجه بندری کارشناس گروه حقوق و علوم سیاسی

4412

جوادی زاده

کارمند کتابخانه

4407

شجاعی

کارمند کتابخانه

4407

آزاده بدوی

کارپرداز

4410

آزاده بدوی

اموال

4410

داریوش حسام پور

 عامل حسابدار

4408

ابراهیم بنیادی

انباردار

44019

عیسی جعفری

مسئول مرکز کامپیوتر- ;کارشناس پرتال

4409

آزاده بدوی

کارشناس مجله اقتصاد مقداری- کارپرداز

4410

زهرانریموسایی

کارشناس مجله برسی های اجتماعی

4460

فرهادی راد

کارشناس مجله حسابداری

4500

 

 

 

لادن گلپرست

دفتر گروه اقتصاد

4470

صمدی زاده

متصدی خدمات آموزشی

4414

اسفندیاری

دفتر گروه حسابداری

4450

زهرا نریموسایی

دفتر گروه علوم اجتماعی

4460

فرنوش آصفی نژاد

دفتر گروه حقوق

4440

فرنوش آصفی نژاد

دفتر گروه علوم سیاسی

4440

 خانم نوذری

کارشناس آموزش

4411

 خانم محقق

متصدی خدمات آموزشی- اقتصاد

4411

 خانم مزاری

متصدی خدمات آموزشی- مدییت

4413

خانم صمدی

متصدی خدمات آموزشی- حسابداری

4413

 خانم میری

متصدی خدمات آموزشی -علوم اجتماعی

4412

خانم بندری

متصدی خدمات آموزشی- حقوق

4412

 خانم فرزام نیا

متصدی خدمات آموزشی- علوم سیاسی

4411

 خانم بحرینی نژاد

بایگان آموزش

 

 خانم طالقانی اصل

کارشناس تحصیلات تکمیلی

4414

خانم اهوازی

کارشناس امور پایان نامه

4491

 

نامه رسان

 

علی نظری

نیروی خدماتی

 

رضا نازاری

نیروی خدماتی

 

سید حسن سید لطیفی

نیروی خدماتی

 

امیر عباس خیری

نیروی خدماتی

 

علی احمدی

نیروی خدماتی