کارکنان دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی اهواز

 

نا م ونام خانوادگی

سمت

تلفن

 فرشته مرادی

دبیرخانه

4404-33337975

 عاظفه عزیزی  

دفتر ریاست

4400-4401

خدیجه بندری کارشنااس دیرخانه

4405

مهناز عذاری اهوازی کارشناس پژوهشی 4501

جوادی زاده

کارمند کتابخانه

4407

رویا شجاعی

 

کارمند کتابخانه

4407

آزاده بدوی

کارپرداز- کارشناس مجله اقتصاد مقداری

4410

نصیر زاده

 عامل حسابدار

4408

چاسب قبطه جوی

انباردار

44019

عیسی جعفری

مسئول مرکز کامپیوتر- ;کارشناس پرتال

4409

زهرانریموسایی

کارشناس مجله برسی های اجتماعی

4460

خانم توکلی

  کارشناس  گروه اقتصاد- علوم اجتماعی

 4470

لادن گلپرست

 کارشناس دفتر گروه مدیریت- حسابداری

4430-4450

زهرا نریموسایی

دفتر گروه علوم اجتماعی

4460

 خانم نوذری

کارشناس آموزش

4411

 مریم محقق

 کارشناس آموزش- اقتصاد

4411

 لیلا مزاری

کارشناس آموزش- مدیریت

4413

 سیما بحرینی نژاد

کارشناس آموزش- حسابداری

4413

 میری

کارشناس  آموزش -علوم اجتماعی

4412

 طالقانی اصل

کارشناس تحصیلات تکمیلی

4414

صمدی

کارشناس تحصیلات تکمیلی ا

4414

گلی اسدی

کارشناس امور پایان نامه

4491

 نادی طایی مسول خدمات 4406

علی نظری

نیروی خدماتی

 4497

سید حسن سید لطیفی

نیروی خدماتی

4496

علی احمدی

نیروی خدماتی

4497