کارکنان آموزش

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن داخلی

  پوران نوذری  کارشناس مسئول  آموزش 4411

1

مرضیه فرزام نیا

 کارشناس  آموزش

4411

2

ثریا طالقانی

کارشناس آموزش تحصیلات تکمیلی

4414

3

مهناز عذاری اهوازی

  مسئول امور پایان نامه های تحصیلات تکمیلی

4491

4

سیما بحرینی نژاد

مسئول امور مالی دانشجویان شبانه - اپراتور و بایگان آموزش

4411

5

 صمدی زاده

کارشناس آموزش تحصیلات تکمیلی 

4414

6

لیلا مزاری

مسئول رشته گروه مدیریت 

4413

7

سحر میری

مسئول رشته گروه علوم اجتماعی

4412

8

مریم محقق

مسئول رشته گروه اقتصاد

4412

9

 خدیجه بندری

مسئول رشته گروه حقوق و علوم سیاسی

4413