آرشیو مجلات کتابخانه

*مجلات حقوق 11 عنوان:

          1-دادگر                                                  7 – پزشکی قانونی

          2- قضاوت                                              8- مجله حقوقی بین المللی    

          3- دادرسی                                             9-عدالت آرا

          4- دادگصتر                                            10-مطالعات حقوقی

          5- حقوق عمومی                                     11- حقوق تطبیقی (نامه مقید)

          6- کانون

*مجلات علوم سیاسی 4 عنوان :

          1-پژوهشهای راهبردی سیاست

          2- سیاست خارجی

          3- علوم سیاسی

          4- دانش سیاسی

*مجلات علوم اجتماعی 11 عنوان:

         1-مجله مطالعات اجتماعی ایران                                                   7-نگاه نو

         2-مجله انجمن جامعه شناسی                                          8-جمعیت      

         3-مجله انجمن جمعیت شناسی                                       9-مجله علوم اجتماعی

         4-مجله انسان شناسی                                                    10-گفتگو      

         5-چشم انداز ایران                                                        11-مطالعات ملی

         6-کار و جامعه

*مجلات حسابداری8 عنوان:

     1-پیشرفتهای حسابداری                                                  5-حسابدار

     2- دانش حسابرسی                                                       6-دانش پژوهش جسابداری      

    3-مطالعات حسابداری و حسابرسی                                             7-پژوهش های حسابداری مالی

     4-مطالعات تجربی حسابدار یمالی                                               8-حسابرس

*مجلات اقتصاد 15 عنوان:

      1-بررسی های بازرگانی                                                  9-پژوهش های اقتصادی

      2- اتاق بازرگانی                                                          10-پژوهش های اقتصادی ایران

      3- اطلاعات سیاسی- اقتصادی                                       11-پژوهش های بازرگانی

       4- اقتصاد ایران                                                             12-روند بانک مرکزی

      5- اقتصاد سیاسی                                                         13-پژوهشنامه اقتصادی

       6- اقتصاد                                                                    14- مجله برنامه و بودجه

       7- مجله اقتصادی                                                          15-پژوهشهاوسیاستهای اقتصادی

       8-اقتصاد انرژی

*مجلات مدیریت 10 عنوان:

        1-تدبیر                                                                         6-مطالعات مدیریت راهبردی

        2-مدیریت                                                                    7-توسعه مهندسی بازار

        3-گزیده مدیریت                                                          8-توسعه مدیریت         

        4-بورس                                                                      9-توسعه راهبرد یاس

       5-قرایند مدیریت توسعه                                                 10-بورس و اوراق بهادار

*مجلات عمومی 5 عنوان:

       1-کتاب نقد                                                                  4-معرفت فلسفی

       2-موفقیت                                                                    5-روستا و توسعه

       3-گزارش