تاریخچه کتابخانه

  

دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی مانند تمامی دانشکده های دانشگاه شهید چمران داری کتابخانه ای مستقل بوده است ولی به دلیل کمبود فضا در محل کتابخانه مرکزی استقرار داشته است تا اینکه در سال 1382 طرحی پیشنهاد شد که براساس آن تمامی کتابخانه های دانشکده ها ملزم به این بودند که در کتابخانه مرکزی متمرکز شوند و به شکل مسقل فعالیت نداشته باشند که ظاهرا این طرح تصویب شد ولی تنها کتابخانه ای که شامل این طرح شد کتابخانه دانشکده اقتصاد بود پس این دانشکده از آن زمان فاقد کتابخانه بوده است.اما واحدی به نام مرکز تحقیقات در دانشکده وجود داشت که محل نگه داری مجلات علمی و پایان نامه ها بود و همچنین تعدادی عنوان کتاب هم در این واحد وجود داشت و در ضمن فضای بسیار مناسبی هم داشت . با توجه به پیگیری های متناوب  و درخواست دانشجویان برای دانشتن یک کتابخانه مستقل در دانشکده در طی سالیان گذشته ، در نتیجه در سال 1395 در زمان ریاست آقای دکتر آرمن و به معاونت پژوهشی آقای دکتر محمدی و تلاش های پیگیر ایشان واحد مرکز تحقیقات به واحد کتابخانه مبدل گردید  که اکنون  شامل تمامی امکانات مربوط به کتابخانه می باشد.