مجله علمی پژوهشی توسعه اجتماعی

فصلنامه توسعه اجتماعی      (توسعه انسانی سابق)

 صاحب امتیاز: دانشگاه شهید چمران اهواز

مدیر مسئول: دکتر علی‏ حسین حسین‏ زاده

سردبیر: دکتر سید عبدالحسین نبوی

هیأت تحریریه:

دکتر فرهنگ ارشاد                        استاد گروه جامعه‏ شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

دکتر صمد کلانتری                        استاد گروه جامعه ‏شناسی دانشگاه اصفهان

دکتر محمدتقی آزادارمکی                 استاد گروه جامعه‏ شناسی دانشگاه تهران

دکتر جعفر هزارجریبی                   استاد گروه جامعه‏ شناسی دانشگاه علامه طباطبایی

دکتر علی­ محمد قدسی                    دانشیار گروه جامعه‏ شناسی دانشگاه بوعلی سینا همدان

دکتر علی هاشمیان­ فر                    دانشیار گروه جامعه ‏شناسی دانشگاه اصفهان

دکتر امیر ملکی                           دانشیار گروه جامعه ­شناسی دانشگاه پیام نور

دکتر سید عبدالحسین نبوی               استاد  گروه جامعه‏ شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز روزمه

دکتر کریم رضادوست                   دانشیار گروه جامعه‏ شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

دکتر عبدالرضا نواح                     دانشیار گروه جامعه ‏شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

دکتر معصومه باقری                    دانشیار گروه جامعه ‏شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

 

 

مشخصات مجله

مدیر داخلی:سجاد بهمنی

ویراستار انگلیسی: دکتر کریم لویمی مطلق

کارشناس، حروف­ نگاری و صفحه ­آرایی: زهرا نریموسائی.  تلفن 4469

ناشر: دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز
تلفن: 0۶۱۳۳۲۲۶۵۳۶

پست الکترونیکی : jhd@scu.ac.ir

آدرس وبگاه مجله: qjsd.scu.ac.ir

آدرس مجله: اهواز، دانشگاه شهید چمران، دانشکده اقتصاد، دفتر مجله توسعه  اجتماعی (توسعه انسانی سابق)

کدپستی 43337- 61357