برنامه ریز درسی رشته اقتصاد

برنامه درسی نیم سال دوم 1403-1402 گروه اقتصاد

اسناد
عنوان توضیح دانلود
برنامه ریزی درسی کارشناسی اقتصاد نیمسال دوم1403-1402 دانلود (211.7k)
برنامه ریزی درسی ارشد اقتصاد توسعه دانشجویان عراقی نیمسال دوم 1403-1402 دانلود (133.6k)
برنامه ریزی درسی ارشد و دکتری اقتصاد نیمسال دوم 1403-1402 دانلود (56.7k)
کد درس های عمومی دانلود (47.2k)
کد پایان نامه ارشد و دکتری نیم سال دوم 140۲ دانلود (123.9k)

برنامه ریز درسی رشته علوم اجتماعی

برنامه درسی نیم سال دوم 1403-1402 گروه علوم اجتماعی

اسناد
عنوان توضیح دانلود
برنامه ریزی درسی کارشناسی جامعه شناسی نیمسال دوم 1403-1402 دانلود (168.7k)
برنامه ریزی درسی ارشد و دکتری جامعه شناسی نیمسال دوم 1403-1402 دانلود (239.2k)
کد درس های عمومی دانلود (47.2k)
کد پایان نامه ارشد و دکتری نیم سال دوم 140۲ دانلود (123.9k)

برنامه درسی گروه مدیریت

برنامه درسی نیم سال دوم 1403-1402 گروه مدیریت

اسناد
عنوان توضیح دانلود
برنامه ریزی درسی کارشناسی مدیریت نیمسال دوم 1402 دانلود (376.6k)
برنامه ریزی درسی - مدیریت بازرگانی _گرایش بازاریابی نیمسال دوم 1402 دانشجویان عراقی دانلود (67.2k)
برنامه ریزی درسی ارشد مدیریت مالی نیم سال دوم 1402 دانلود (72.1k)
برنامه ریزی درسی ارشد مدیریت صنعتی نیم سال دوم 1402 دانلود (68.3k)
برنامه ریزی درسی کارشناسی ارشدبازرگانی داخلی نیمسال دوم 1402 دانلود (267.0k)
برنامه ریزی درسی ارشد مدیریت بازاریابی نیمسال دوم 1403-1402 دانلود (80.1k)
کد درس های عمومی دانلود (47.2k)
کد پایان نامه ارشد و دکتری نیم سال دوم140۲ دانلود (123.9k)

برنامه درسی حسابداری

برنامه درسی نیم سال دوم 1403-1402 گروه حسابداری

اسناد
عنوان توضیح دانلود
برنامه ریزی درسی کارشناسی حسابداری نیمسال دوم 1402 دانلود (329.2k)
برنامه ریزی درسی دکتری حسابداری نیمسال دوم 1403-1402 دانلود (56.3k)
برنامه ریزی درسی ارشد حسابداری نیمسال دوم1403-1402 دانلود (65.1k)
برنامه ریزی درسی ارشد حسابرسی نیمسال دوم 1403-1402 دانلود (60.8k)
کد پایان نامه ارشد و دکتری نیم سال دوم140۲ دانلود (123.9k)
کد درس های عمومی دانلود (47.2k)