برنامه ریز درسی رشته اقتصاد

برنامه درسی نیم سال دوم 1402-1401 گروه اقتصاد

اسناد
عنوان توضیح دانلود
برنامه درسی ارشد و دکتری گروه اقتصاد نیم سال دوم 1401 دانلود (330.4k)
برنامه درسی کارشناسی اقتصاد گروه اقتصاد نیم سال دوم 1401 دانلود (48.8k)
کد درس های عمومی دانلود (47.2k)
کد پایان نامه ارشد و دکتری نیم سال دوم 1401 دانلود (35.7k)

برنامه ریز درسی رشته علوم اجتماعی

برنامه درسی نیم سال دوم 1402-1401 گروه علوم اجتماعی

اسناد
عنوان توضیح دانلود
برنامه ریزی درسی کارشناسی علوم اجتماعی نیمسال دوم 1402-1401 دانلود (76.4k)
برنامه ریزی درسی ارشد و دکتری علوم اجتماعی نیمسال دوم 1402-1401 دانلود (39.1k)
کد درس های عمومی دانلود (47.2k)
کد پایان نامه ارشد و دکتری نیم سال دوم 1401 دانلود (35.7k)

برنامه درسی گروه مدیریت

برنامه درسی نیم سال دوم 1402-1401 گروه مدیریت

اسناد
عنوان توضیح دانلود
برنامه درسی کارشناسی مدیریت نیم سال دوم 1401 دانلود (82.2k)
برنامه ریزی درسی ارشد مدیریت مالی نیمسال دوم 1402-1401 دانلود (64.4k)
برنامه ریزی درسی ارشد مدیریت کار آفرینی نیم سال دوم 1402-1401 دانلود (47.2k)
برنامه ریزی درسی ارشد مدیریت صنعتی نیم سال دوم 1402-1401 دانلود (61.3k)
برنامه ریزی درسی ارشد مدیریت داخلی نیم سال دوم 1402-1401 دانلود (62.2k)
برنامه ریزی درسی ارشد مدیریت بازاریابی نیم سال دوم 1402-1401 دانلود (55.4k)
کد درس های عمومی دانلود (47.2k)
کد پایان نامه ارشد و دکتری نیم سال دوم 1401 دانلود (35.7k)

برنامه درسی حسابداری

برنامه درسی نیم سال دوم 1402-1401 گروه حسابداری

اسناد
عنوان توضیح دانلود
برنامه درسی کارشناسی حسابداری گروه حسابداری نیم سال دوم 1401 دانلود (73.2k)
برنامه ریزی درسی دکتری حسابداری نیمسال دوم 1402-1401 دانلود (51.0k)
برنامه ریزی درسی کارشناسی ارشد حسابداری نیمسال دوم1401 دانلود (50.9k)
کد پایان نامه ارشد و دکتری نیم سال دوم 1401 دانلود (35.7k)
کد درس های عمومی دانلود (47.2k)