فرم های مورد نیاز

فرم های مورد نیاز معاون پژوهشی

اسناد
عنوان توضیح دانلود
فرم درخواست معرفی به خارج از دانشگاه دانلود (12.8k)
فهرست نشریات نامعتبر و جعلی خارجی – آذر 1395 دانلود (807.4k)
مجلات معتبر 98 دانلود (2,960.4k)
ضرایب تاثیر 2018 دانلود (59.5k)
فرم پروپپوزال طرح های داخلی دانشگاه دانلود (106.5k)