مسئول واحد کامپیوتر

 

مهندس عیسی جعفری

کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات

کارشناس امور پژوهشی و تحصیلات تکمیلی

کارشناس پرتال

امور پژوهشی

 

 متصدی امور پژوهشی 

نام و نام خانوادگی : خانم گلی اسدی 

مدرک تحصیلی : کارشتاسی

شماره تماس4405

شماره تماس مستقیم :  06133362577