کارشناس آموزش تحصیلات تکمیلی

کارشناسان تحصیلات تکمیلی 

1- کارشتاس آموزش  تحصیلات تکمیلی: گروه های آموزشی اقتصاد، علوم اجتماعی

خانم طالقانی اصل

تلفن داخلی: ۴۴۱۴

شرح وظایف

۱- ثبت نام و انتخاب واحد ترم اول دانشجویان جدید الورود دکتری و ارشد

۲-  اعلام برنامه هفتگی به اساتید در شروع هر نیمسال  

۳- ارائه لیست حضور و غیاب در شروع هر ترم به اساتید مربوطه

۴- چک کردن کارنامه ها و اعلام مشروطین به دفتر تحصیلات تکمیلی دانشگاه

۵- صدور تاییدیه انتخاب واحد دانشجویان مهمان و انتقالی

۶- صدور گواهی اشتغال به تحصیل و پیگیری مکاتبات آموزشی  

۷- تطبیق واحد دانشجویان مهمان

۸- ارسال خلاصه وضعیت دانشجویان در هر نیمسال

۹- امور مربوط به حذف و اضافه و مرخصی تحصیلی و حذف ترم

۱۰- مراحل تمدید سنوات ترم ششم و هفتم و نامه نگاری مربوطه

۱۱- تهیه لیست صورتجلسه و برگزاری امتحانات پایان ترم

۱۲- ثبت نمره پایان نامه

2-کارشتاس آموزش  تحصیلات تکمیلی گروه های آموزشی حسابداری و مدیریت

خانم صمدی

تلفن داخلی: ۴۴۱۴

شرح وظایف

۱- ثبت نام و انتخاب واحد ترم اول دانشجویان جدید الورود دکتری و ارشد

۲-  اعلام برنامه هفتگی به اساتید در شروع هر نیمسال  

۳- ارائه لیست حضور و غیاب در شروع هر ترم به اساتید مربوطه

۴- چک کردن کارنامه ها و اعلام مشروطین به دفتر تحصیلات تکمیلی دانشگاه

۵- صدور تاییدیه انتخاب واحد دانشجویان مهمان و انتقالی

۶- صدور گواهی اشتغال به تحصیل و پیگیری مکاتبات آموزشی  

۷- تطبیق واحد دانشجویان مهمان

۸- ارسال خلاصه وضعیت دانشجویان در هر نیمسال

۹- امور مربوط به حذف و اضافه و مرخصی تحصیلی و حذف ترم

۱۰- مراحل تمدید سنوات ترم ششم و هفتم و نامه نگاری مربوطه

۱۱- تهیه لیست صورتجلسه و برگزاری امتحانات پایان ترم

۱۲- ثبت نمره پایان نامه

۱۳- امور مربوط به تسویه حساب اموزشی

۱۴- امور مربوط به دانشجویان پردیس دانشکده در مقطع ارشد و دکترا

۱۳- امور مربوط به تسویه حساب اموزشی

۱۴- امور مربوط به دانشجویان پردیس دانشکده در مقطع ارشد و دکتر