مشاوره آموزشی

 

آموزش دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی اهواز

شرایط استفاده از فرمهای آموزشی 

ردیف

 توضیحات

نام فرم

1

در مواردی که دانشجو بطور موقت ناگزیر به تغییر محل تحصیل خود باشد می تواند با موافقت دانشگاههای مبداء و مقصد بعنوان دانشجوی مهمان بطور موقت برای مدت معین محل تحصیل خود را تغییر دهد، که در اینصورت مانند دانشجویان شبانه ملزم به پرداخت شهریه ثابت و متغیر می باشند.

تبصره: دانشجوی مهمان تکدرس فقط ملزم به پرداخت  شهریه متغیر می باشد.

 

انتقال موقت

   2   

دانشجوی مقطع کارشناسی در طول دوران تحصیل با داشتن شرایط ذیل و موافقت گروه آموزشی ذیربط می تواند از یک رشته به رشته دیگر در یک گروه آموزشی و همان دانشگاه تغییر رشته دهد:

ادامه تحصیل متقاضی در رشته قبلی از نظر مقررات آموزشی بلامانع باشد.

نمره آزمون ورودی متقاضی از نمره آزمون پایین ترین فرد پذیرفته شده در سهمیه و رشته مورد تقاضا در همان سال کمتر نباشد.

یک نیمسال در رشته قبلی تحصیل کرده باشد.

سنوات تحصیل در رشته جدید را داشته باشد.

 

 

تغییررشته داخلی

3

دانشجو می تواند در صورت ثبت نکردن نمره قبولی در درسی فقط یک بار در طول تحصیل، درس و  پیش درس را بصورت هم نیاز انتخاب نماید. لازم بذکر است ترم آخر نیز در صورت داشتن دروس هم نیاز و عدم تداخل ساعت کلاسی و امتحانی انتخاب آنها بلامانع است.

مجوز هم نیازی

4

اگر تعداد واحدهای دانشجو در یک نیمسال تحصیلی به هر دلیلی به زیر حد نصاب آموزشی رسید دانشجو ملزم می باشد جهت حذف نشدن آن نیمسال اقدام به اخذ فرم ابقاء ترم از آموزش دانشکده نماید. بدیهی است ابقاء ترم در صورت ائید مدیر گروه و آموزش دانشکده و خدمات آموزشی دانشگاه امکان پذیر می باشد.

ابقاء ترم

5

در شرایط خاص حذف ترم دروس یک نیمسال تحصیلی با درخواست کتبی دانشجو و تائید شورای آموزشی دانشگاه تا قبل از پایان نیمسال تحصیلی و با احتساب در سنوات تحصیلی امکان پذیر است.

حذف ترم

6

دانشجو می تواند جهت دریافت فرم ترم تابستانه به آموزش دانشکده مراجعه نماید. تعداد واحدهایی که دانشجو می تواند در ترم تابستانه بگذراند 6 واحد می باشد ولی فقط در شرایط خاص که دانشجو با گذراندن حداکثر 8 واحد درسی فارغ التحصیل می گردد. با تائید مدیر گروه می تواند واحدهای مذکور را در دوره تابستانه اخذ نماید.

ترم تابستانی

7

دانشجوی متقاضی انصراف از تحصیل باید درخواست خود را شخصا و بصورت کتبی به اداره آموزشی دانشگاه تسلیم نماید. دانشجو مجاز است فقط برای یکبار و تا دو ماه از تاریخ ارائه درخواست، تقاضای انصراف خود را پس بگیرد در غیر اینصورت پس از انقضای این مهلت حکم انصراف از تحصیل وی صادر می شود.

تبصره: ثبت نام نکردن دانشجو در هر نیمسال تحصیلی، انصراف از تحصیل محسوب می شود. تصمیم گیری در مورد بازگشت به تحصیل دانشجوی منصرف از تحصیل به عهده شورای آموزشی دانشگاه است.

 

 

انصراف از تحصیل

8

اگر دانشجو در زمان برگزاری امتحان درس، بیمار گردد و تصمیم به حذف پزشکی آن درس را داشته باشد حق شرکت در جلسه امتحان را ندارد و باید ظرف مدت 48 ساعت پس از تاریخ آن امتحان گواهی پزشکی خود را با تائید پزشک متخصص تحویل آموزش دهد. دانشجو در طول مدت تحصیل در مقطع کارشناسی دوبار حق استفاده از حذف پزشکی درس را دارد.

 

حذف درس (حذف پزشکی)

9

دانشجو می تواند با رعایت سنوات مجاز تحصیل، در دوره کارشناسی پیوسته حداکثر دو نیمسال از مرخصی تحصیلی استفاده کند و دو هفته قبل از انتخاب واحد اقدام نماید.

تبصره1: مدت مجاز مرخصی زایمان، دو نیمسال تحصیلی و بدون احتساب که سنوات تحصیل است.

تبصره 2:مدت مجاز مرخصی پزشکی، در صورت تائید پزشک معتمد دانشگاه و شورای آموزشی، حداکثر دو نیمسال تحصیلی و بدون احتساب در سنوات تحصیلی است.

 

مرخصی تحصیلی

10

اگر در ترم آخر یک یا دو درس از دروس نظری دانشجو جهت فراغت از تحصیل، باقی بماند می تواند با تائید مدیر گروه آن درس یا دروس را بصورت معرفی به استاد اخذ نماید. لازم به ذکر است تعداد واحدهای دانشجو جهت فراغت از تحصیل با احتساب درس یا دروس معرفی به استاد نباید بیشتر از 24 واحد باشد، در غیر اینصورت فارغ التحصیل محسبوب نمی گردد.

 

معرفی به استاد

11

دانشجوی فارغ التحصیلی که ریز نمراتش به آموزش کل ارسال نگردیده و در حال بررسی می باشد، در شرایط خاص که نیاز به اعلام فارغ التحصیلی برای سازمان یا نهادی دارد می تواند فرم مذکور را از آموزش دانشکده تحویل بگیرد.

 

تحت بررسی

12

دانشجو پس از پایان تحصیلات خود در هر مقطع تحصیلی (کارشناسی، ارشد، دکتری) و اعلام تمامی نمراتش، می تواند جهت اخذ فرم تسویه حساب آموزشی به آموزش دانشکده مراجعه نماید.

تسویه حساب آموزشی

13

دانشجو پس از پایان تحصیلات خود در هر مقطع تحصیلی و اعلام تمامی نمراتش، ابتدا باید بصورت آنلاین و از طریق پرداخت الکترونیکی شهریه خود را پرداخت نماید سپس جهت اخذ فرم تسویه حساب مالی به آموز ش دانشکده مراجعه نماید.

تسویه حساب مالی