اخبار گروه مدیریت

برنامه زمانی مصاحبه داوطلبان دکتری مدیریت بازرگانی دانشگاه شهید چمران اهواز

برنامه زمانی مصاحبه داوطلبان دکتری مدیریت بازرگانی دانشگاه شهید چمران اهواز

برنامه ریزی درسی گروه های آموزشی نیمسال دوم ۱۴۰۲

برنامه ریزی درسی گروه های آموزشی نیمسال دوم ۱۴۰۲

ماهنامه خبری تحلیلی علم و فناوری – ISC شماره ۹۵

ماهنامه خبری تحلیلی علم و فناوری – ISC شماره ۹۵

ثبت درخواست تمدید سنوات کارشناسی ارشد و دکتری

ثبت درخواست تمدید سنوات کارشناسی ارشد و دکتری