اخبار گروه مدیریت

برنامه ریزی درسی گروه های آموزشی نیمسال دوم ۱۴۰۲

برنامه ریزی درسی گروه های آموزشی نیمسال دوم ۱۴۰۲

ماهنامه خبری تحلیلی علم و فناوری – ISC شماره ۹۵

ماهنامه خبری تحلیلی علم و فناوری – ISC شماره ۹۵

ثبت درخواست تمدید سنوات کارشناسی ارشد و دکتری

ثبت درخواست تمدید سنوات کارشناسی ارشد و دکتری