اخبار گروه مدیریت

اصول نگارش و ارائه مقاله علمی

اصول نگارش و ارائه مقاله علمی

فراخوان و شیوه نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان دانشگاه تبریز در مقطع دکتری تخصصی سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰

فراخوان و شیوه نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان دانشگاه تبریز در مقطع دکتری تخصصی سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰

فراخوان پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در مقطع دکتری سال تحصیلی 1401-1400

فراخوان پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در مقطع دکتری سال تحصیلی 1401-1400

فراخوان پذیرش دانشجوی ممتاز در مقطع دکتری بر اساس آیین نامه استعداد درخشان (ممتازین) در سال تحصیلی 1401-1400

فراخوان پذیرش دانشجوی ممتاز در مقطع دکتری بر اساس آیین نامه استعداد درخشان (ممتازین) در سال تحصیلی 1401-1400

پذیرش بدون آزمون دوره دکتری ١٤٠٠ دانشگاه شهید بهشتی

پذیرش بدون آزمون دوره دکتری ١٤٠٠ دانشگاه شهید بهشتی