کارکنان گروه مدیریت

مسئول دفترگروه

 

 

 

نام و نام خانوادگی : خانم  اسفندیاری

مدرک تحصیلی :کارشناسی

تلفن داخلی 4430

پست الکترونیک: