بازنشسته های گروه مدیریت

 

تاریخ بازنشستگی

ایمیل

رشته تحصیلی

مرتبه علمی

نام و نام خانوادگی

عکس پرسنلی

1389

 

مدیریت بازاریابی

دانشیار

دکتر منصور صمدی

 

1383

hedayatiaziz@yahoo.com

مدیریت بازرگانی

مربی

آقای عبدالعزیز هدایتی دزفولی