برنامه ریزی درسی

برنامه درسی نیم سال دوم 1402-1401 گروه مدیریت

اسناد
عنوان توضیح دانلود
برنامه درسی کارشناسی مدیریت نیم سال دوم 1401 دانلود (82.2k)
برنامه ریزی درسی ارشد مدیریت مالی نیمسال دوم 1402-1401 دانلود (64.4k)
برنامه ریزی درسی ارشد مدیریت کار آفرینی نیم سال دوم 1402-1401 دانلود (47.2k)
برنامه ریزی درسی ارشد مدیریت صنعتی نیم سال دوم 1402-1401 دانلود (61.3k)
برنامه ریزی درسی ارشد مدیریت داخلی نیم سال دوم 1402-1401 دانلود (62.2k)
برنامه ریزی درسی ارشد مدیریت بازاریابی نیم سال دوم 1402-1401 دانلود (55.4k)
کد درس های عمومی دانلود (47.2k)
کد پایان نامه ارشد و دکتری نیم سال دوم 1401 دانلود (35.7k)

آیین نامه ها مقطع کارشناسی

برنامه درسی مصوب و ترمی مقطع کارشناسی

گروه مدیریت کارشناسی
اسناد
عنوان توضیح دانلود
ترم بندی دروس کارشناسی رشته مدیریت بازرگانی دانلود (61.5k)

آیین نامه ها مقطع کارشناسی ارشد

برنامه درسی مصوب و ترمی مقطع کارشناسی ارشد

گروه مدیریت ارشد
اسناد
عنوان توضیح دانلود
برنامه ترمی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی گرایش تولید و عملیات دانلود (74.5k)
برنامه ترمی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش کارآفرینی دانلود (75.2k)
برنامه ترمی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش تجارت الکترونیک دانلود (75.5k)
برنامه ترمی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی دانلود (73.9k)
برنامه درسی مصوب رشته کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانلود (407.5k)
برنامه درسی مصوب رشته کارشناسی ارشد مدیریت مالی دانلود (279.7k)
برنامه درسی مصوب رشته کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی دانلود (417.5k)