کارکنان کتابخانه

کارکنان کتابخانه دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی

نام و نام خانوادگی :  پریسا جوادی زاده  کارشناس رشته زبان انگلیسی

نام و ناو خانوادگی :  عاطفه عزیزی  کارشناس مدیریت

تلفن تماس:  4407