کارکنان کتابخانه

کارکنان کتابخانه دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی

نام و نام خانوادگی :  پریسا جوادی زاده  کارشناس رشته زبان انگلیسی

نام و ناو خانوادگی :  رویا شجاع سیاهی کارشناس رشته مددکاری اجتماعی

تلفن تماس:  4407