دبیرخانه

مسئول دبیرخانه : خانم مرادی 

تلفن مستقیم:  33337975-061    

تلفن داخلی : 4404

پست الکترونیک:   infoeco@scu.ac.ir

پست الکترونیک:   fmoradi611@gmail.com

متصدی امور دفتری دبیرخانه : گلی اسدی
تلفن داخلی:4405
تلفن مستقیم:  33337975-061      
*-*-
نامه رسان دبیرخانه : آقای سید حسن لطیفی
شماره دور نگار دبیرخانه:33337975-061 

شماره دورنگار ریاست دانشکده:06133337411
تمامی مکاتبات  دانشکده با سازمان مرکزی  از طریق دبیرخانه انجام می شود و این واحد علاوه بر مکاتبات خارج از دانشگاه ،هماهنگی با دفتر گروه های دانشکده را نیز بر عهده دارد

آدرس سایت آیین نامه چاپ ، انتشارات و فرمهای مربوط به پژوهش

هیات علمی

فایل های مورد نیاز هیات علمی

فایل های مورد نیاز هیات علمی
اسناد
عنوان توضیح دانلود
فرم جدید ترفیع سالیانه دانلود (972.0k)
ماده یک و دو ارتقاء دانلود (1,251.5k)
فرم شماره1 تبدیل وضعیت دانلود (99.5k)
فرم تبدیل وضعیت دانلود (1,312.5k)
قراردادحق التدریس دانلود (39.0k)
جدول گزارش حق التدریس دانلود (43.0k)
ماده 3 تا 4 تبدیل وضعیت دانلود (1,034.5k)

غیر هیات علمی

فایل های مورد نیاز اعضای غیر هیات علمی

اسناد
عنوان توضیح دانلود
فرم ارزشیابی کارکنان دانلود (450.8k)
آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی منطقه جنوب غرب دانلود (15,239.0k)
خلاصه قوانین حضور و غیاب دانلود (133.6k)
شیوه نامه اصلاحی ارتقا رتبه اعضای غیر هیأت علمی دانلود (882.5k)