دبیرخانه

مسئول دبیرخانه : خانم مرادی 

تلفن مستقیم:  ۰۶۱۳۳۲۲۶۵۳۴

تلفن داخلی : 4404

پست الکترونیک:   infoeco@scu.ac.ir

پست الکترونیک:   fmoradi611@gmail.com

متصدی امور دفتری دبیرخانه : خدیجه بندری
تلفن داخلی:4405
تلفن مستقیم:  ۰۶۱۳۳۲۲۶۵۳۴ 
*-*-
نامه رسان دبیرخانه : آقای سید حسن لطیفی
شماره دور نگار دبیرخانه:۰۶۱۳۳۲۲۶۵۳۴

شماره دورنگار ریاست دانشکده:۰۶۱۳۳۲۲۶۵۳2
تمامی مکاتبات  دانشکده با سازمان مرکزی  از طریق دبیرخانه انجام می شود و این واحد علاوه بر مکاتبات خارج از دانشگاه ،هماهنگی با دفتر گروه های دانشکده را نیز بر عهده دارد

آدرس سایت آیین نامه چاپ ، انتشارات و فرمهای مربوط به پژوهش

هیات علمی

فایل های مورد نیاز هیات علمی

فایل های مورد نیاز هیات علمی
اسناد
عنوان توضیح دانلود
فرم جدید گزارش عملکرد سالیانه (ترفیع) دانلود (32.3k)
فرم ترفیع سالیانه دانلود (972.0k)
ماده یک و دو ارتقاء دانلود (1,251.5k)
فرم شماره1 تبدیل وضعیت دانلود (99.5k)
فرم تبدیل وضعیت دانلود (1,312.5k)
قراردادحق التدریس دانلود (39.0k)
جدول گزارش حق التدریس دانلود (43.0k)
ماده 3 تا 4 تبدیل وضعیت دانلود (1,034.5k)

غیر هیات علمی

فایل های مورد نیاز اعضای غیر هیات علمی

اسناد
عنوان توضیح دانلود
آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی منطقه جنوب غرب دانلود (15,239.0k)
خلاصه قوانین حضور و غیاب دانلود (133.6k)
فرم ارزشیابی کارکنان دانلود (450.8k)
شیوه نامه اصلاحی ارتقا رتبه اعضای غیر هیأت علمی دانلود (882.5k)