رؤسای پیشین

 

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

از

تا

دکتر سیدعنایت اله فخرائی

اقتصاد

1359

1359

آقای نوذر نکوئیان

اقتصاد

1359

1361

دکترسیدعبدالحسین نبوی

جامعه شناسی

1361

1363

آقای سیدحسین حسینی مدرس

حقوق

1363

1365

دکتر محمد رضاطاهری

حسابداری

1365

1371

دکترسیدمرتضی افقه

اقتصاد

1372

1373

دکتر سیدعبدالحسین نبوی

جامعه شناسی

1373

1374

دکتر حسنعلی سینایی

مدیریت

1374

1376

دکتر حسن فرازمند

اقتصاد

1376

1378

دکتر ایرج حسینی صدرآبادی

حقوق

1378

1380

دکتر عبدالمجید آهنگری

اقتصاد

1380

1383

دکتر عبدالرضا نواح

جامعه شناسی

1383

1384

دکتر سید عبدالحسین نبوی

جامعه شناسی

1384

1393

دکتر سیدعزیز آرمن

اقتصاد

1393

1397

دکتر منصور زراءنژاد اقتصاد 1397 1398
دکتر حسن فرازمند اقتصاد 1398 1400
دکتر کریم رضا دوست  جامعه شناسی 1400  

1