بخش پایان نامه

پایان نامه گروه ها

 

پایان نامه های گروه های آموزشی دانشکده  اقتصاد و علوم اجتماعی اهواز 
محل نگهداری : کتابخانه دانشکده قتصاد و علوم اجتماعی


مدیریت                          حسابداری

اقتصاد                          علوم اجتماعی 
 
حقوق                           علوم سیاسی