افتخارات مدیریت


گروه مدیریت در دو مقطع کارشناسی  وکارشناسی ارشد دانشجو می پذیرد. در این گروه مقطع کارشناسی در رشته مدیریت بازرگانی  و در مقطع کارشناسی ارشد در رشته های مدیریت بازرگانی با 4 گرایش( بازاریابی، کارآفرینی، بازرگانی داخلی و تجارت الکترونیکی) ، مدیریت صنعتی با یک گرایش ( تولید و عملیات) و مدیریت مالی ارائه می شود. بر اساس برنامه راهبردی گروه ، این گروه در آینده ای نزدیک در صدد راه اندازی دوره دکتری در رشته مدیریت بازرگانی و ایجاد رشته گرایش های جدید در مقطع کارشناسی(مدیریت صنعتی) و در مقطع کارشناسی ارشد( مدیریت دولتی و مدیریت تکنولوژی) است.