معاونت پژوهش

 

آیکون صفحه

نام ونام خانوادگی : امیر حسین منتظرحجت

مدرک تحصیلی : دکترا علوم اقتصادی اقتصاد سنجی کاربردی از دانشگاه  UPM 

تلفن تماس مستقیم: ۳۳۳۶2577(۰۶۱)

تلفن داخلی : 4403

پست الکترونیک: a.hojat@scu.ac.ir 

مشاهده صفحه  پژوهشی  دکتر امیر حسین منتظرحجت