اعضای هیات علمی گروه علوم اقتصادی

نمایش 13 نتیجه
از 1
 
سیدعزیز آرمن

سیدعزیز آرمن 

استاد
شماره تماس: 0611-3331216
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سیدمرتضی افقه

سیدمرتضی افقه 

دانشیار
شماره تماس: 061-33337975
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سیدجواد آقاجری

سیدجواد آقاجری 

مربی
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
یعقوب اندایش

یعقوب اندایش 

استادیار
شماره تماس: 4453
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
ابراهیم انواری

ابراهیم انواری 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
عبدالمجید آهنگری

عبدالمجید آهنگری 

دانشیار
شماره تماس: 3331216
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مسعود خداپناه

مسعود خداپناه 

دانشیار
شماره تماس: 0613-3331216
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
منصور زراء نژاد

منصور زراء نژاد 

استاد
شماره تماس: 33337675-33331216
اتاق: +9806133331216
پست الکترونیکی: 
بهروز صادقی عمرو آبادی

بهروز صادقی عمرو آبادی 

استادیار
شماره تماس: 06133332021
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
احمد صلاح منش

احمد صلاح منش 

استادیار
شماره تماس: 06133226600-9- داخلی4472
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
حسن فرازمند

حسن فرازمند 

استاد
شماره تماس: 061-33331216
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
امیرحسین منتظرحجت

امیرحسین منتظرحجت 

دانشیار
شماره تماس: 0611-33330020 داخلی 4489
اتاق: 35
پست الکترونیکی: 
سیدامین منصوری

سیدامین منصوری 

استادیار
شماره تماس: 33330010 داخلی 4448
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
نمایش 13 نتیجه
از 1