افتخارات گروه علوم اقتصادی


                             افتخارات گروه علوم اقتصادی دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی اهواز

 انتخاب استاد نمونه آموزشی  دانشکده اقتصاد،سال 1394  دکتر سید مرتضی افقه