بازنشسته های گروه علوم اقتصادی

 

عکس پرسنلی

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

رشته تحصیلی

تاریخ بازنشستگی

 

 

 

دکتر احمد ذیحجه زاده

استادیار

 

 

 

 

دکتر عنایت اله فخرایی

استادیار

اقتصاد بین الملل

1389

 

 

دکتر اصغر اسفندیاری

استادیار

 

1381

عبدالمجید آهنگری

دکتر عبدالمجید آهنگری

دانشیار

علوم اقتصادی

 

 

آقای محمد تقی  سید صدر

مربی

برنامه ریزی شهری

1382

 

پیش بین

مربی