برنامه ریزی درسی

برنامه درسی نیم سال دوم 1402-1401 گروه اقتصاد

اسناد
عنوان توضیح دانلود
برنامه درسی ارشد و دکتری گروه اقتصاد نیم سال دوم 1401 دانلود (330.4k)
برنامه درسی کارشناسی اقتصاد گروه اقتصاد نیم سال دوم 1401 دانلود (48.8k)
کد درس های عمومی دانلود (47.2k)
کد پایان نامه ارشد و دکتری نیم سال دوم 1401 دانلود (35.7k)

آیین نامه درسی

آیین نامه ها، برنامه ریزی درسی

دانشکده اقتصادو علوم اجتماعی اهواز،گروه اقتصاد
اسناد
عنوان توضیح دانلود
فرم پروپزال کارشناسی ارشد دانلود (46.6k)
فرم پروپزال دکتری اقتصاد دانلود (46.9k)
ترم بندی ارشد تجارت الکترونیک 99 به بعد دانلود (172.9k)
برنامه ترم بندی کارشناسی اقتصاد ورودی 99 به بعد دانلود (267.8k)
ترم بندی جدید دکتری 99 به بعد دانلود (55.3k)
درخواست ارائه درس - دانلود (18.9k)
ترم بندی جدید کارشناسی اقتصاد از سال 1396 به بعد دانلود (523.7k)
کارشناسی علوم اقتصادی دانلود (6,840.4k)
برنامه درسی ارشد اقتصاد نظری دانلود (2,511.2k)
برنامه درسی ارشد اقتصاد توسعه اقتصادی و برنامه ریزی دانلود (1,485.1k)
برنامه درسی ارشد اقتصاد تحارت الکترونیک دانلود (1,696.6k)
ترم بندی جدید ارشد توسعه دانلود (275.7k)
ترم بندی جدید ارشد نظری دانلود (316.4k)
برنامه درسی دکتری اقتصاد دانلود (13,045.3k)