اعضای هیات علمی

حسن فرازمند

حسن فرازمند

حسن فرازمند    (EN Page)

استاد
شماره تماس: 061-33331216
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتمقالات (از کنفرانس)طرح های بنیادیفعالیت های اجرایی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
امیرمحمد پوربیرام بررسی اندازه کارآمد دولت و تاثیر آن بر رشد اقتصادی در ایران کارشناسی ارشد 1402/07/26
محسن صحت بررسی اثرات نامتقارن نرخ ارز بر خط فقر در استان های ایران: رویکرد رگرسیون کوانتایل دکتری 1401/01/22
صدیقه موسوی گورابی تاثیر اندازه دولت و تمرکززدایی بر رشد اقتصادی ایران کارشناسی ارشد 1402/03/31
زهرا امیدی تجزیه و تحلیل اثر نوسانات نرخ ارز بر تجارت صنعت فولاد: رویکرد مدلهای GARCH چند متغیره در فضای نااطمینانی دکتری 1401/02/26
بازوند-مریم بررسی تأثیر تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم، نرخ ارز و آزادسازی تجاری بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران کارشناسی ارشد 1393/09/03
نسیم بهاروند بررسی تاثیر برخی از متغیرهای کلان اقتصادی بر نوسانات قیمت مواد غذایی در ایران. کارشناسی ارشد 1398/10/23
پژدمان-فاطمه بررسی تاثیر مالیات بر اشتغال در ایران کارشناسی ارشد 1393/06/31
زینب تنهاگرد تحلیل و بررسی تاثیر مخارج درست بر تورم و عرضه پول در ایران کارشناسی ارشد 1388/06/30
امید حاجتی برآورد ظرفیت مالیاتی و شناسایی عوامل موثر بر شکاف درآمدهای مالیاتی قابل وصول و میزان تحقق آن ها(مطالعه موردی : استان خوزستان) دکتری 1399/11/20
سمانه حسن پور بررسی تاثیر مخارج آموزشی و بهداشتی بر رشد اقتصادی در ایران کارشناسی ارشد 1390/07/25
سمانه حسن پور بررسی تطبیقی ارزش حال خالص استراتژی مشارکت عمومی خصوصی و استراتژی تدارک سنتی دولت در ساخت آزادراه‌های ایران دکتری 1403/01/28
منصوره حمزه لو تحلیل و بررسی روابط بین کسری بودجه، نقدینگی و تورم در ایران کارشناسی ارشد 1390/10/12
ثریا خدایار بررسی اثر سرمایه فکری بر بیشینه سازی عملکرد مالی بنگاه های وابسته نفتی در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد
سحر خلیفه سلطانی بررسی رابطه سالمندی با مخارج رفاه اجتماعی و اندازه دولت در ایران کارشناسی ارشد 1389/06/29
رضا خوش لسان بررسی عوامل موثر بر جریان تجارت دوجانبه بین کشورهای عضو اکو کارشناسی ارشد 1397/11/30
محمدرضا رضایی مالیات بهینه کربن در یک از مدل اقتصادی-محیط زیستی در ایران دکتری 1398/06/31
سیدعبدالعظیم سعید بررسی اثر تغییرات نرخ ارز بر تولید ناخالص داخلی در اقتصاد ایران کارشناسی ارشد 1389/11/19
سیدعبدالعظیم سعید بررسی تاثیر تغییرات نرخ آور بر تولید ناخالص داخلی در اقتصاد ایران کارشناسی ارشد 1388/11/19
نرگس عبدالهی بررسی رابطه بین قیمت گاز طبیعی و قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بازار بورس تهران: مورد مطالعه-صنعت پتروشیمی کارشناسی ارشد 1392/11/28
لیلی عبیداوی بررسی رابطه بین سرمایه گذاری مستقیم خارجی و سرمایه گذاری داخلی با رشد اقتصادی در ایران کارشناسی ارشد 1390/07/25
سمیرا عظیمیان بررسی تاثیر سرمایه و بیکاری بر نابرابری درآمد در ایران کارشناسی ارشد 1389/03/24
رضا علیزاده قره باغ بررسی رابطه اجزای مهم هزینه های دولت و رشد اقتصادی در ایران کارشناسی ارشد 1388/11/19
سیدمرتضی عوده پور بررسی اثرات رابطه مبادله بر رشد اقتصادی در ایران کارشناسی ارشد
فاضلی -آمنه بررسی ارتباط بین رشد اقتصادی، صادرات و بدهی خارجی دولت در ایران کارشناسی ارشد 1393/09/03
زهرا فرجی بررسی رابطه بین مخارج دولت، نااطمینانی تورم و سرمایه گذاری خصوصی در ایران کارشناسی ارشد
مجتبی قربان نژاد تاثیر اصلاح قیمت حامل های انرژی بر عمکرد اقتصاد کلان ایران: رویکرد تعادل عمومی تصادفی پویا (DSGE) کارشناسی ارشد 1395/07/26
عذرا محمدی رابطه بین تورم، نااطمینانی تورم و رشد تولید در ایران کارشناسی ارشد 1391/12/14
مریم مشایخ تأثیر کسری بودجه ، عرضه پول و تورم بر بازده بورس - مورد مطالعه : اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد 1391/12/14
مهرناز مع الحق فرد بررسی رابطه‌ی سرمایه‌ی انسانی و جمعیت با کیفیت زندگی کارشناسی ارشد 1391/12/15
مهسان مهتابی بررسی اثرات اندازه دولت، نوسانات درآمد و هزینه های دولت بر رشد اقتصادی استان های ایران کارشناسی ارشد 1398/10/23
بقییت الله موسوی اصلاح نظام مالیاتی و پویایی های متغیرهای کلان اقتصاد ایران: رویکرد تعادل عمومی تصادفی پویا (DSGE) دکتری 1401/07/30
سیدعبدالمطلب نظاری بررسی تاثیر نرخ ارز بر تقاضای پول در منتخبی از کشورهای در حال توسعه: رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته (GMM ) کارشناسی ارشد 1393/06/31
امین نوری کوچی بررسی تاثیر نااطمینانی بر رابطه بین تجارت خارجی و رشد اقتصادی در ایران کارشناسی ارشد 1390/12/17
امین نوری کوچی بررسی و مقایسه آثار رفاهی و تجاری پیمان آزاد تجاری ایران با کشورهای ترکیه، پاکستان و هند در قالب یک مدل تعادل عمومی قابل محاسبه دکتری 1400/10/20
شماره تماس: 061-33331216
پست الکترونیکی: