اعضای هیات علمی

سیدامین منصوری

سیدامین منصوری

سیدامین منصوری    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 33330010 داخلی 4448
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتمقالات (از کنفرانس)
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
معصومه ابراهیمی مدلسازی عوامل کلیدی زیرساخت حمل و نقل جاده ای موثر بر توسعه فضایی-زمانی اقتصاد شهرستان های استان خوزستان دکتری
محمدعلی احمدی بررسی عوامل موثر بر توزیع درآمد در اقتصاد افغانستان با تأکید بر مالیات ها کارشناسی ارشد 1400/07/01
مهشید حسن پور بررسی تاثیر توسعه مالی بر فقر ماهیگیران در شمال و جنوب ایران کارشناسی ارشد
کیوان خورسند بررسی تاثیر بهره وری انرژی و رشد اقتصادی بر انتشار دی اکسید کربن در ایران کارشناسی ارشد
مجید دربندی بررسی نقش دانشگاه در توسعه منطقه ای استان های منتخب ایران کارشناسی ارشد
محمد فرامرزی سره رابطه کسری بودجه دولت و شاخص بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد 1401/07/17
مریم هوشداری بررسی تاثیر پاندمی کرونا بر فعالیت صنایع منتخب ایران: تحلیل بر اساس داده های بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد 1400/11/24
معصومه باوی بررسی تاثیر توسعه مالی بر توزیع درآمد با تاکید بر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد 1400/04/27
سیده مریم تاجگردون تاثیر شوک های نفتی بر نوسانات بازار سهام با استفاده از مدل های خانواده GARCH در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد 1400/07/10
فرهاد حسینی تاثیر نرخ جرم در استان تهران بر رشد اقتصادی سایر استان ها در ایران: رویکرد داده های تابلویی کارشناسی ارشد 1400/06/31
مصطفی علیزاده ارتباط فرار مالیاتی و اقتصاد پنهان در استان های منتخب ایران با استفاده از رویکرد MIMIC کارشناسی ارشد 1400/06/29
شماره تماس: 33330010 داخلی 4448
پست الکترونیکی: