اعضای هیات علمی

سیدامین منصوری

سیدامین منصوری

سیدامین منصوری    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 33330010 داخلی 4448
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتمقالات (از کنفرانس)طرح های بنیادی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
معصومه ابراهیمی مدلسازی عوامل کلیدی زیرساخت حمل و نقل جاده ای موثر بر توسعه فضایی-زمانی اقتصاد شهرستان های استان خوزستان دکتری
محمدعلی احمدی بررسی عوامل موثر بر توزیع درآمد در اقتصاد افغانستان با تأکید بر مالیات ها کارشناسی ارشد 1400/07/01
مهشید حسن پور بررسی تاثیر توسعه مالی بر فقر ماهیگیران در شمال و جنوب ایران کارشناسی ارشد 1402/07/18
کیوان خورسند بررسی تاثیر بهره وری انرژی و رشد اقتصادی بر انتشار دی اکسید کربن در ایران کارشناسی ارشد 1402/07/26
مجید دربندی بررسی نقش دانشگاه در توسعه منطقه ای استان های منتخب ایران کارشناسی ارشد 1402/03/27
محمد فرامرزی سره رابطه کسری بودجه دولت و شاخص بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد 1401/07/17
مریم هوشداری بررسی تاثیر پاندمی کرونا بر فعالیت صنایع منتخب ایران: تحلیل بر اساس داده های بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد 1400/11/24
معصومه باوی بررسی تاثیر توسعه مالی بر توزیع درآمد با تاکید بر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد 1400/04/27
سیده مریم تاجگردون تاثیر شوک های نفتی بر نوسانات بازار سهام با استفاده از مدل های خانواده GARCH در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد 1400/07/10
فرهاد حسینی تاثیر نرخ جرم در استان تهران بر رشد اقتصادی سایر استان ها در ایران: رویکرد داده های تابلویی کارشناسی ارشد 1400/06/31
مصطفی علیزاده ارتباط فرار مالیاتی و اقتصاد پنهان در استان های منتخب ایران با استفاده از رویکرد MIMIC کارشناسی ارشد 1400/06/29
شماره تماس: 33330010 داخلی 4448
پست الکترونیکی: