اعضای هیات علمی

سیدامین منصوری

سیدامین منصوری

استادیار
شماره تماس: 33330010 داخلی 4448
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

دکتری