اعضای هیات علمی گروه علوم اجتماعی

نمایش 12 نتیجه
از 1
 
معصومه باقری

معصومه باقری 

دانشیار
شماره تماس: داخلی 4465
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سجاد بهمنی

سجاد بهمنی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
علی بوداقی

علی بوداقی 

استادیار
شماره تماس: 06133334475
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
عزیز حزباوی

عزیز حزباوی 

مربی
شماره تماس: داخلی 4466
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
علی حسین حسین زاده

علی حسین حسین زاده 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
کریم رضادوست

کریم رضادوست 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مرضیه شهریاری

مرضیه شهریاری 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
علی عربی

علی عربی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
حسین ملتفت

حسین ملتفت 

استادیار
شماره تماس: 4451
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

الهه موالی زاده 

مربی
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سیدعبدالحسین نبوی

سیدعبدالحسین نبوی 

استاد
شماره تماس: 0611-3331216
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
عبدالرضا نواح

عبدالرضا نواح 

دانشیار
شماره تماس: داخلی 4467
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
نمایش 12 نتیجه
از 1