برنامه ریزی درسی

برنامه درسی نیم سال دوم 1403-1402 گروه علوم اجتماعی

اسناد
عنوان توضیح دانلود
برنامه ریزی درسی کارشناسی جامعه شناسی نیمسال دوم 1403-1402 دانلود (168.7k)
برنامه ریزی درسی ارشد و دکتری جامعه شناسی نیمسال دوم 1403-1402 دانلود (239.2k)
کد درس های عمومی دانلود (47.2k)
کد پایان نامه ارشد و دکتری نیم سال دوم 140۲ دانلود (123.9k)

آیین نامه درسی

آیین نامه ها، برنامه ریزی درسی

گروه علوم اجتماعی
اسناد
عنوان توضیح دانلود
برنامه 8 ترم کارشناسی گروه جامعه شناسی ورودی1401 به بعد دانلود (140.5k)
موضوعات پیشنهادی پایان نامه دوره کارشناسی علوم اجتماعی (پژوهشگری) دانلود (23.0k)
فرم پیشنهاد موضوعات پایان نامه دوره کارشناسی ارشد دانلود (24.0k)
کاتولوگ کارشناسی علوم اجتماعی دانلود (93.3k)
ترم بندی ارشد علوم اجتماعی دانلود (50.9k)
کارشناسی علوم اجتماعی دانلود (34.7k)
ارشد علوم اجتماعی دانلود (51.1k)
دکتری جامعه شناسی دانلود (16.5k)