برنامه ریزی درسی

برنامه درسی نیم سال دوم 1402-1401 گروه علوم اجتماعی

اسناد
عنوان توضیح دانلود
برنامه ریزی درسی کارشناسی علوم اجتماعی نیمسال دوم 1402-1401 دانلود (76.4k)
برنامه ریزی درسی ارشد و دکتری علوم اجتماعی نیمسال دوم 1402-1401 دانلود (39.1k)
کد درس های عمومی دانلود (47.2k)
کد پایان نامه ارشد و دکتری نیم سال دوم 1401 دانلود (35.7k)

آیین نامه درسی

آیین نامه ها، برنامه ریزی درسی

گروه علوم اجتماعی
اسناد
عنوان توضیح دانلود
برنامه 8 ترم کارشناسی گروه جامعه شناسی 1401 به بعد دانلود (83.7k)
موضوعات پیشنهادی پایان نامه دوره کارشناسی علوم اجتماعی (پژوهشگری) دانلود (23.0k)
فرم پیشنهاد موضوعات پایان نامه دوره کارشناسی ارشد دانلود (24.0k)
کاتولوگ کارشناسی علوم اجتماعی دانلود (93.3k)
ترم بندی ارشد علوم اجتماعی دانلود (50.9k)
کارشناسی علوم اجتماعی دانلود (34.7k)
ارشد علوم اجتماعی دانلود (51.1k)
دکتری جامعه شناسی دانلود (16.5k)