اعضای هیات علمی گروه علوم اجتماعی

کارشناس گروه علوم اجتماعی

نام و نام خانوادگی : خانم شکیبا توکلی

مدرک تحصیلی:  کارشناسی

تلفن داخلی: ۴۴60

پست الکترونیک :