ارتباط با گروه علوم اجتماعی

 

 

دفتر گروه : خانم نریموسایی
شماره تماس :  ۴۴6۰

   آدرس گروه - اهواز- دانشگاه شهید چمران اهواز - دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی - گروه علوم اجتماعی کد پستی: 6135793113

نام استاد:

تلفن:

دکتر عبدالرضا نواح 

۴۴67

دکترعلی حسین حسین زاده

۴۴69

دکتر کریم رضا دوست

۴۴63

دکترحسین ملتفت

۴۴60

آ قای معصومه باقری

۴۴65

دکتر علی عربی

۴۴60

 دکتر بوداقی 4460
 آقای عزیز حزباوی 4466
تلفن دانشگاه

۳۳۳۳۰۰۱۰-۱۹