اعضای هیات علمی

عزیز حزباوی

عزیز حزباوی

عزیز حزباوی    (EN Page)

مربی
شماره تماس: داخلی 4466
پست الکترونیکی: 

مقالاتمقالات (از کنفرانس)طرح های بنیادیشماره تماس: داخلی 4466
پست الکترونیکی: