کارکنان گروه حسابداری


مسئول دفترگروه حسابداری

نام و نام خانوادگی :  خانم اسفندیاری 

مدرک تحصیلی:  کارشناسی روابط عمومی

تلفن داخلی :4450