ارتباط با گروه حسابداری

 

دفتر گروه : خانم گلپرست
شماره تماس :  ۴۴3۰

   آدرس گروه - اهواز- دانشگاه شهید چمران اهواز - دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی - گروه اقتصاد

نام استاد:

تلفن:

دکتر سید علی واعظ 

4455

دکترولی خدادادی

4457

دکتر رمضان احمدی

4452

دکترمظاهری

4456

آ قای قلمبر

4454

دکتر عابدینی

4453

  0613326530