برنامه ریزی درسی

برنامه درسی نیم سال دوم 1403-1402 گروه حسابداری

اسناد
عنوان توضیح دانلود
برنامه ریزی درسی کارشناسی حسابداری نیمسال دوم 1402 دانلود (329.2k)
برنامه ریزی درسی دکتری حسابداری نیمسال دوم 1403-1402 دانلود (56.3k)
برنامه ریزی درسی ارشد حسابداری نیمسال دوم1403-1402 دانلود (65.1k)
برنامه ریزی درسی ارشد حسابرسی نیمسال دوم 1403-1402 دانلود (60.8k)
کد پایان نامه ارشد و دکتری نیم سال دوم140۲ دانلود (123.9k)
کد درس های عمومی دانلود (47.2k)

آین نامه ها

آیین نامه ها، برنامه ریزی درسی

اسناد
عنوان توضیح دانلود
جدول دروس عمومی ورودی 96 به بعد دانلود (379.0k)
کاتالوگ دروس دانشجویان کارشناسی رشته حسابداری ورودی 96 به بعد دانلود (72.9k)
جدول پیشنهادی انتخاب واحد دانشجویان کارشناسی ورودی95 و ماقبل دانلود (38.1k)
کاتولوگ کارشناسی ارشد دانلود (36.0k)
جدول پیشنهادی انتخاب واحد دانشجویان کارشناسی ورودی 96 به بعد دانلود (38.4k)