برنامه ریزی درسی

برنامه درسی نیم سال اول 1404-1403 گروه حسابداری

اسناد
عنوان توضیح دانلود
برنامه ریز ی درسی ارشد حسابداری نیم سال اول 1403 دانلود (52.0k)
برنامه ریزی درسی ارشد حسابداری گرایش حسابرسی نیم سال اول 1403 دانلود (59.8k)
برنامه ریزی درسی ارشد حسابداری دانشجویان غیر ایرانی نیم سال اول1403 دانلود (62.8k)
برنامه ریز ی درسی دکتری حسابداری نیمسال اول 1403 دانلود (39.6k)
برنامه ریز ی درسی کارشناسی حسابداری نیمسال اول 1403 دانلود (330.4k)
کد پایان نامه ارشد و دکتری نیم سال دوم140۲ دانلود (123.9k)
کد درس های عمومی دانلود (47.2k)

آین نامه ها

آیین نامه ها، برنامه ریزی درسی

اسناد
عنوان توضیح دانلود
جدول دروس عمومی ورودی 96 به بعد دانلود (379.0k)
کاتالوگ دروس دانشجویان کارشناسی رشته حسابداری ورودی 96 به بعد دانلود (72.9k)
جدول پیشنهادی انتخاب واحد دانشجویان کارشناسی ورودی95 و ماقبل دانلود (38.1k)
کاتولوگ کارشناسی ارشد دانلود (36.0k)
جدول پیشنهادی انتخاب واحد دانشجویان کارشناسی ورودی 96 به بعد دانلود (38.4k)