برنامه ریزی درسی

برنامه درسی نیم سال دوم 1402-1401 گروه حسابداری

اسناد
عنوان توضیح دانلود
برنامه درسی کارشناسی حسابداری گروه حسابداری نیم سال دوم 1401 دانلود (73.2k)
برنامه ریزی درسی دکتری حسابداری نیمسال دوم 1402-1401 دانلود (51.0k)
برنامه ریزی درسی کارشناسی ارشد حسابداری نیمسال دوم1401 دانلود (50.9k)
کد پایان نامه ارشد و دکتری نیم سال دوم 1401 دانلود (35.7k)
کد درس های عمومی دانلود (47.2k)

آین نامه ها

آیین نامه ها، برنامه ریزی درسی

اسناد
عنوان توضیح دانلود
جدول دروس عمومی ورودی 96 به بعد دانلود (379.0k)
کاتالوگ دروس دانشجویان کارشناسی رشته حسابداری ورودی 96 به بعد دانلود (72.9k)
جدول پیشنهادی انتخاب واحد دانشجویان کارشناسی ورودی95 و ماقبل دانلود (38.1k)
کاتولوگ کارشناسی ارشد دانلود (36.0k)
جدول پیشنهادی انتخاب واحد دانشجویان کارشناسی ورودی 96 به بعد دانلود (38.4k)