ارتباط با دوره های مهارت افزایی

 

آدرس: اهواز، گلستان، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی.

instagram: @eco.scu

کارشناس فنی پورتال  : jafari.e@scu.ac.ir

پورتال دانشکدهتماس با ما :      09025476052

اقتصاد و علوم اجتماعی :  Economics.scu.ac.ir