اعضای هیات علمی

زهرا ساعدی

زهرا ساعدی

زهرا ساعدی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
پست الکترونیکی: 

نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
محسن بنیادی نقش وکیل در تأمین عدالت کیفری در مرحله تحقیقات مقدماتی کارشناسی ارشد
جعفر جعفری راد تحلیل قانون حمایت از اطفال ونوجوانان مصوب 1399 کارشناسی ارشد
حسین حلفی تحلیل و ارزیابی قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 کارشناسی ارشد
علی طاوسی چگنی قمار و شرط بندی اینترنتی در حقوق جزای ایران کارشناسی ارشد
اسحاق عدلی چالش ها و فرصت های نهادهای پذیرنده محکومین به خدمات عمومی کارشناسی ارشد
حسین فاضلی نیکخواه مجازاتهای جایگزین حبس وتاثیر آنها بر پیشگیری از تکرار جرم با نگاهی به استان خوزستان کارشناسی ارشد
شماره تماس: -
پست الکترونیکی: