اعضای هیات علمی

سیدعزیز آرمن

سیدعزیز آرمن

سیدعزیز آرمن    (EN Page)

استاد
شماره تماس: 0611-3331216
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتمقالات (از کنفرانس)طرح های بنیادیفعالیت های اجرایی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
حسین افشار صفوی بررسی آمار تغییر درآمدی های نفتی بر بازار پول ایران کارشناسی ارشد 1388/04/01
سیمین اکبری دهباغی بررسی اثر سیاست‌های پولی داخلی و خارجی بر متغیرهای کلان اقتصادی ایران در قالب یک مدل جهانی دکتری
زهرا امیدی بررسی روابط پویا بین قیمت کالاهای استراتژیک(نفت و طلا) و متغیرهای مهم مالی در ایران کارشناسی ارشد 1393/03/05
آرشیا امیری بررسی نقش مخارج کارایی دولت در رشد اقتصادی برای قسمتی از کشورهای عضو اپک کارشناسی ارشد 1388/06/30
آرش یاوری بررسی روند همگرایی سطح رفاه استان‌های کشور با سطح مصرف سرانه کارشناسی ارشد 1387/01/01
اشکان بذرافکن بررسی کارایی بورس اوراق بهادار تهران در سطح ضعیف کارشناسی ارشد 1393/06/30
فرزانه پیرو بررسی عدم تقارن در اداور تجاری ایران و نقش تکانه‌های نفتی در ایجاد آن کارشناسی ارشد 1389/06/29
اصغر پیکرآرا بررسی چگونگی و سنجش اثرگذاری و نوسانات درآمدهای نفت بر مخارج دولت در یک کشور صادرکننده نفت(مورد ایران) کارشناسی ارشد 1386/01/01
امین تبعه ایزدی پیش بینی رشد اقتصادی ایران و مقایسه روش های اقتصاد سنجی کارشناسی ارشد 1388/06/30
امین تبعه ایزدی طراحی یک الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه جهت تعیین اولویتهای سرمایه گذاری در زیرساختهای حمل و نقل ایران دکتری 1393/11/14
سمیرا تقی زاده تجزیه و تحلیل شدت انرژی در بخش صنعت ایران کارشناسی ارشد 1392/11/28
محبوبه جاودانیان اثر کیفیت حکمرانی بر کارایی انرژی در منتخبی از کشورهای در حال توسعه کارشناسی ارشد 1398/06/30
رضا حیبتی بررسی رابطه بین مصرف فایل های انرژی و تولید صنعتی در ایران کارشناسی ارشد 1388/11/17
فاطمه حسین پور تحلیل و بررسی هسته تودم و رابطه آن با رشد اقتصادی در ایران کارشناسی ارشد 1388/04/02
شراره حمید بررسی آثار تغییرات نرخ ارز برتر از تجاری در یک کشور در حال توسعه صادر کننده نفت: مورد ایران کارشناسی ارشد 1386/04/23
راحله خاتمی بررسی و تخمین تابع مصرف کل در ایران با استفاده از روش‌های جدید اقتصاد سنجی کارشناسی ارشد 1382/01/01
سارا دانش بررسی آثار شوک های درآمدنفت بر ادوار تجاری بازار مسکن ایران. کارشناسی ارشد 1396/11/09
دانش-حمیده بررسی اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر نابرابری جنسیتی در منتخبی از کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته کارشناسی ارشد 1393/10/29
راضیه داودیان رنجبر تحلیل و تخمین تقاضای آب خانگی بر اساس بلوک بندی قیمت آب(مطالعه موردی شهر اهواز) کارشناسی ارشد 1390/07/18
فاطمه داودی زاده سیاست های پولی و آثرات آن بر بازار سهام ایران کارشناسی ارشد 1390/12/01
نرگس رخصتی تجزیه و تحلیل و تعیین عوامل موثر بر شدت انرژی در اقتصاد ایران کارشناسی ارشد 1392/07/22
علی اصغر زارع براتپور تخمین تابع تولید کارخانه شماره 4 شرکت لوله سازی اهواز کارشناسی ارشد 1380/01/01
عبداله زینی‌وند ارزیابی اثرات رویکردهای مختلف هزینه کرد درآمدهای نفتی بر هسته تورم در ایران(88-1338) دکتری 1391/06/27
عزیز ساکی بررسی آثار سرریز نوسانات در متغیرهای کلان اقتصادی (تجارت، نرخ ارز و تولید) شرکای عمده تجاری ایران: کاربردی از مدل GVAR دکتری
حمیده شجاع بررسی گزینه های مختلف نرخ بهره و ارتباط متقابل آن با تورم در اقتصاد ایران کارشناسی ارشد 1390/12/01
شهریور -بهاره بررسی پویایی بین نرخ ارز و قیمت نفت در اقتصاد ایران کارشناسی ارشد 1393/10/29
مریم صبور بررسی اثر توسعه مالی بر تقاضای پول در ایران کارشناسی ارشد 1397/12/04
منا طایی تاثیر درامدهای نفت بر ارزش ا فزوده بخش غیر قابل تجارت در اقتصاد ایران کارشناسی ارشد
پروین ظاهری بیرگانی بررسی تأثیر بهره وری نیروی کار سه بخش خدمات ، صنعت و کشاورزی بر رشد اقتصادی ایران کارشناسی ارشد 1395/06/27
سمیه فیاضی بررسی رابطه بین اعتبارات بانکی و رشد اقتصادی به روش داده های ترکیبی: مورد مطالعه کشورهای اسلامی کارشناسی ارشد 1393/06/29
ایمان فرح بخش سیستم تقاضای پویای مصرفی در گروه های درآمدی مناطق شهری : کاربرد داده های ادغام شده در الگوی سیستم تقاضای تقریباً ایده آل (AIDS) کارشناسی ارشد 1389/12/22
علی فریدن اصفهانی تأثیر توزیع درآمد بر رشد اقتصادی در ایران (1394-1350) کارشناسی ارشد 1396/07/12
راضیه قدرت بررسی اثر بی ثباتی درآمد نفت بر رشد مخارج مصرفی و سرمایه گذاری دولت در اقتصاد ایران کارشناسی ارشد 1389/11/25
ندا قربانی بررسی اثربخشی تغییرات نرخ برابری پول بر تصمیمات سرمایه‌گذاری در زیربخش‌های صنعت و معدن (طی دوره زمانی 1377-1350) کارشناسی ارشد 1383/01/01
سهیل قهریه بررسی تغییر پذیری اثر متقابل قیمت نفت خام و سرمایه گذاری در انرژی های جایگزین در کشورهای منتخب: رویکرد فضا حالت دکتری 1399/06/17
زهره کریمی تجزیه و تحلیل و سنجش آثار درآمد نفت بر دریافتی های مالیاتی در اقتصاد ایران کارشناسی ارشد 1391/12/14
وحید کفیلی خواجه تعیین کننده های اقتصادی اجتماعی جرم و تاثیر آن بر همگرائی رشد و توسعه در ایران دکتری 1395/12/10
مجید زاده -فاطمه بررسی تاثیر ساختار سنی جمعیت بر رشد اقتصادی ایران (رهیافت خود رگرسیون برداری) کارشناسی ارشد 1395/06/27
مهدی محمدی بررسی و تخمین عوامل موثر بر صادرات فرش دستباف پشمی ایران کارشناسی ارشد 1382/01/01
معصومه میرابی زاده بررسی رابطه تورم و رشد اقتصادی در منتخبی از کشورهای عضو اوپک کارشناسی ارشد 1389/06/30
سیده کبری میراحمدی باباحیدری بررسی تأثیر توسعه مالی بر نوسانات قیمت مسکن در ایران کارشناسی ارشد 1397/12/05
سیما مهدی پور اثر فساد مالی و آزادی اقتصادی بر سرمایه گذاری مسقیم خارجی در کشورهای در حال توسعه. کارشناسی ارشد
وفا مولا هویزه تجزیه و تحلیل اثر شوک های نفتی بر توزیع درآمد در ایران کارشناسی ارشد 1392/07/22
رضا هیبتی گوجانی بررسی رابطه بین مصرف حامل‌های عمده انرژی و تولید صنعتی در ایران کارشناسی ارشد 1388/11/17