اعضای هیات علمی

سیدعزیز آرمن

سیدعزیز آرمن

سیدعزیز آرمن    (EN Page)

استاد
شماره تماس: 0611-3331216
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتمقالات (از کنفرانس)طرح های بنیادیفعالیت های اجرایی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
بتول آذری بنی بررسی نسلی اثر شوک بازار پول بر رفاه خانوارهای شهری و روستایی در ایران به تفکیک پویایی متغیرهای اقتصادی خانوار دکتری
حسین افشار صفوی بررسی آمار تغییر درآمدی های نفتی بر بازار پول ایران کارشناسی ارشد 1388/04/01
سیمین اکبری دهباغی بررسی اثر سیاست‌های پولی داخلی و خارجی بر متغیرهای کلان اقتصادی ایران در قالب یک مدل جهانی دکتری 1399/12/14
زهرا امیدی بررسی روابط پویا بین قیمت کالاهای استراتژیک(نفت و طلا) و متغیرهای مهم مالی در ایران کارشناسی ارشد 1393/03/05
آرشیا امیری بررسی نقش مخارج کارایی دولت در رشد اقتصادی برای قسمتی از کشورهای عضو اپک کارشناسی ارشد 1388/06/30
آرش یاوری بررسی روند همگرایی سطح رفاه استان‌های کشور با سطح مصرف سرانه کارشناسی ارشد 1387/01/01
اشکان بذرافکن بررسی کارایی بورس اوراق بهادار تهران در سطح ضعیف کارشناسی ارشد 1393/06/30
اشکان بذرافکن تخمین و پیش‌بینی تابع تعدیل شده تقاضای پول ایران با وجود تحریم‌های اقتصادی دکتری
فرزانه پیرو بررسی عدم تقارن در اداور تجاری ایران و نقش تکانه‌های نفتی در ایجاد آن کارشناسی ارشد 1389/06/29
اصغر پیکرآرا بررسی چگونگی و سنجش اثرگذاری و نوسانات درآمدهای نفت بر مخارج دولت در یک کشور صادرکننده نفت(مورد ایران) کارشناسی ارشد 1386/01/01
امین تبعه ایزدی پیش بینی رشد اقتصادی ایران و مقایسه روش های اقتصاد سنجی کارشناسی ارشد 1388/06/30
امین تبعه ایزدی طراحی یک الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه جهت تعیین اولویتهای سرمایه گذاری در زیرساختهای حمل و نقل ایران دکتری 1393/11/14
سمیرا تقی زاده تجزیه و تحلیل شدت انرژی در بخش صنعت ایران کارشناسی ارشد 1392/11/28
سیما تمنایی فر بررسی و تحلیل اثرات سرریز عوامل موثر بر نابرابری دستمزد در کارگاههای صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر در استانهای کشور( با رویکرد اقتصادسنجی فضایی). دکتری 1399/12/13
منصوره جابری بررسی اندازه پیوند آب درزیربخش های کشاورزی و بهره وری آن در استان خوزستان. کارشناسی ارشد
محبوبه جاودانیان اثر کیفیت حکمرانی بر کارایی انرژی در منتخبی از کشورهای در حال توسعه کارشناسی ارشد 1398/06/30
رضا حیبتی بررسی رابطه بین مصرف فایل های انرژی و تولید صنعتی در ایران کارشناسی ارشد 1388/11/17
زینب حسینی تاثیر شاخص های سلامت مالی برسود آوری بانکداری در ایران: مورد مطالعه بانک های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد
فاطمه حسین پور تحلیل و بررسی هسته تودم و رابطه آن با رشد اقتصادی در ایران کارشناسی ارشد 1388/04/02
شراره حمید بررسی آثار تغییرات نرخ ارز برتر از تجاری در یک کشور در حال توسعه صادر کننده نفت: مورد ایران کارشناسی ارشد 1386/04/23
راحله خاتمی بررسی و تخمین تابع مصرف کل در ایران با استفاده از روش‌های جدید اقتصاد سنجی کارشناسی ارشد 1382/01/01
سارا دانش بررسی آثار شوک های درآمدنفت بر ادوار تجاری بازار مسکن ایران. کارشناسی ارشد 1396/11/09
دانش-حمیده بررسی اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر نابرابری جنسیتی در منتخبی از کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته کارشناسی ارشد 1393/10/29
راضیه داودیان رنجبر تحلیل و تخمین تقاضای آب خانگی بر اساس بلوک بندی قیمت آب(مطالعه موردی شهر اهواز) کارشناسی ارشد 1390/07/18
فاطمه داودی زاده سیاست های پولی و آثرات آن بر بازار سهام ایران کارشناسی ارشد 1390/12/01
سامره راکی کیانپور مدل سازی پویای شاخص وضعیت مالی و بررسی نحوه اثرگذاری آن بر قابلیت پیش‌بینی بازدهی سهام: مورد ایران دکتری
نرگس رخصتی تجزیه و تحلیل و تعیین عوامل موثر بر شدت انرژی در اقتصاد ایران کارشناسی ارشد 1392/07/22
علی اصغر زارع براتپور تخمین تابع تولید کارخانه شماره 4 شرکت لوله سازی اهواز کارشناسی ارشد 1380/01/01
عبداله زینی‌وند ارزیابی اثرات رویکردهای مختلف هزینه کرد درآمدهای نفتی بر هسته تورم در ایران(88-1338) دکتری 1391/06/27
عزیز ساکی بررسی آثار سرریز نوسانات در متغیرهای کلان اقتصادی (تجارت، نرخ ارز و تولید) شرکای عمده تجاری ایران: کاربردی از مدل GVAR دکتری
فرزانه شالیاری فارسی: بررسی اثرگذاری نااطمینانی نرخ ارز بر نااطمینانی تورم و نرخ بهره و نقش اعتبار سیاست‌های پولی و ‏مالی بر آن: مورد مطالعه ایران دکتری
حمیده شجاع بررسی گزینه های مختلف نرخ بهره و ارتباط متقابل آن با تورم در اقتصاد ایران کارشناسی ارشد 1390/12/01
شهریور -بهاره بررسی پویایی بین نرخ ارز و قیمت نفت در اقتصاد ایران کارشناسی ارشد 1393/10/29
مریم صبور بررسی اثر توسعه مالی بر تقاضای پول در ایران کارشناسی ارشد 1397/12/04
عبدالامیر ضرغام تأثیر برنامه های سازمان یافته اصلاحات اقتصادی بر برخی شاخص های توسعه در عراق ، یک مطالعه موردی برای دوره 2004-2018 کارشناسی ارشد
منا طایی تاثیر درامدهای نفت بر ارزش ا فزوده بخش غیر قابل تجارت در اقتصاد ایران کارشناسی ارشد
زهرا طاهری بررسی عوامل موثر بر شاخص قیمت واسطه‌گری‌های مالی در اقتصاد ایران کارشناسی ارشد
پروین ظاهری بیرگانی بررسی تأثیر بهره وری نیروی کار سه بخش خدمات ، صنعت و کشاورزی بر رشد اقتصادی ایران کارشناسی ارشد 1395/06/27
سمیه فیاضی بررسی رابطه بین اعتبارات بانکی و رشد اقتصادی به روش داده های ترکیبی: مورد مطالعه کشورهای اسلامی کارشناسی ارشد 1393/06/29
ایمان فرح بخش سیستم تقاضای پویای مصرفی در گروه های درآمدی مناطق شهری : کاربرد داده های ادغام شده در الگوی سیستم تقاضای تقریباً ایده آل (AIDS) کارشناسی ارشد 1389/12/22
علی فریدن اصفهانی تأثیر توزیع درآمد بر رشد اقتصادی در ایران (1394-1350) کارشناسی ارشد 1396/07/12
راضیه قدرت بررسی اثر بی ثباتی درآمد نفت بر رشد مخارج مصرفی و سرمایه گذاری دولت در اقتصاد ایران کارشناسی ارشد 1389/11/25
ندا قربانی بررسی اثربخشی تغییرات نرخ برابری پول بر تصمیمات سرمایه‌گذاری در زیربخش‌های صنعت و معدن (طی دوره زمانی 1377-1350) کارشناسی ارشد 1383/01/01
سهیل قهریه بررسی تغییر پذیری اثر متقابل قیمت نفت خام و سرمایه گذاری در انرژی های جایگزین در کشورهای منتخب: رویکرد فضا حالت دکتری 1399/06/17
ناهید کردزنگنه بررسی و مقایسه تاثیر بحران مالی جهانی بر اقتصاد نسبتا بسته ایران واقتصاد نسبتا باز ترکیه با استفاده از روش DSGE دکتری 1399/06/26
زهره کریمی تجزیه و تحلیل و سنجش آثار درآمد نفت بر دریافتی های مالیاتی در اقتصاد ایران کارشناسی ارشد 1391/12/14
وحید کفیلی خواجه تعیین کننده های اقتصادی اجتماعی جرم و تاثیر آن بر همگرائی رشد و توسعه در ایران دکتری 1395/12/10
مجید زاده -فاطمه بررسی تاثیر ساختار سنی جمعیت بر رشد اقتصادی ایران (رهیافت خود رگرسیون برداری) کارشناسی ارشد 1395/06/27
مهدی محمدی بررسی و تخمین عوامل موثر بر صادرات فرش دستباف پشمی ایران کارشناسی ارشد 1382/01/01
صلاح محمدفعل فساد اقتصادی و مالی و پیامدهای زیانبار آن بر توسعه اقتصادی در عراق پس از سال 2003 کارشناسی ارشد
معصومه میرابی زاده بررسی رابطه تورم و رشد اقتصادی در منتخبی از کشورهای عضو اوپک کارشناسی ارشد 1389/06/30
سیده کبری میراحمدی باباحیدری بررسی تأثیر توسعه مالی بر نوسانات قیمت مسکن در ایران کارشناسی ارشد 1397/12/05
سیما مهدی پور اثر فساد مالی و آزادی اقتصادی بر سرمایه گذاری مسقیم خارجی در کشورهای در حال توسعه. کارشناسی ارشد
وفا مولا هویزه تجزیه و تحلیل اثر شوک های نفتی بر توزیع درآمد در ایران کارشناسی ارشد 1392/07/22
رضا نجفی کلگه اثر رقابت پذیری و قدرت بازاری بنگاه های منتخب صنعتی بر تراز تجاری ایران کارشناسی ارشد 1399/04/28
رضا هیبتی گوجانی بررسی رابطه بین مصرف حامل‌های عمده انرژی و تولید صنعتی در ایران کارشناسی ارشد 1388/11/17
شماره تماس: 0611-3331216
پست الکترونیکی: