نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گروه آموزشی مدیریت

گروه آموزشی مدیریت


 

 

دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی

گروه آموزشی مدیریت

 

 

تاریخچه ...
             

                      
رشته ها    
و گرای ها     
  برنامه نیمسال دوم                              
 
 برنامه نیمسال دوم                                   
                                          
 
برنامه نیمسال دوم  ارشد  پردیس  
دانشگاهی
  
                     
   

                                                                    
فرم های پرپوزال ارشد گروه مدیریت

     
          

  
   کاتولوگ رشته کارشناسی مدیریت   

 

 

     
 

 

 

اشخاص :

 

 مدیر گروه                                                                         اعضای هیئت علمی                      کارمندان            

 

 هئیت علمی بازنشسته :

 

 

تماس با گروه                                                           تلفن داخلی: دفتر گروه 4430                                                     
آموزش رشته:4413
 
  تلفن مستقیم                                

 

 

آدرس:  اهواز – دانشگاه شهید چمران- دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی- گروه آموزشی مدیریت- کد پستیی