نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

معاون آموزشی دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی

معاون آموزشی دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی


آیکون صفحه

نام و نام خانوادگی : دکتر محمد آیتی مهر 

آموزش دانشکده :  33226531 ۰۶۱
تلفن داخلی : 4416

پست الکترونیک: m.ayati@scu.ac.ir

صفحه پژوهشی دکتر محمد آیتی مهر

صفحه شخصی دکتر محمد آیتی مهر