اعضای هیات علمی

زهرا ساعدی

زهرا ساعدی

استادیار
| حقوق |
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

تاریخ تحولات حقوق کیفری