نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

37849

37849


 

آدرس پستی گروه:
اهواز- بلوار گلستان- دانشگاه شهید چمران اهواز- دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی اهواز - گروه مدیریت    

گروه مدیریت

نام

داخلی

مدیر گروه

4432

دکتر سینایی

4433

دکتر نداف

4439

خانم دکتر باورصاد

4437

دکتردرزیان عزیزی

4437

دکتر رحیمی

4432

دکتر محمودی

4434

آقای نیسی

4431

آقای آیتی مهر

4431

دکتر قاسمیه

4465