نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

2 برگزیده دانشجویی در فراخوان بنیاد نخبگان

2 برگزیده دانشجویی در فراخوان بنیاد نخبگان


2 برگزیده دانشجویی در فراخوان بنیاد نخبگان

 سید عزیز آرمن  رئیس دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی اهواز در پیام های جداگانه به دو برگزیده فراخوان  بنیاد نخبگان دانشکده اقتصاد

 گروه حسابداری
دانشجوی کارشناسی ارشد خانم سمیه طهماسبی بلداجی

برگزیده شده جنابعالی در فراخوان جایزه بنیائ نخبگان که بی شک در نتیجه تلاش و کوشش مستمر و هدفمند شما، حاصل شده است شایسته قدردانی و موجب امیدوارشدنسایر دانشجویان می گردد.

بدین وسیله ضمن آرزوی ادامه موفقیت های شما، مراتب سپاس خود را جناب عالی و اعضاء محترم هیات علمی گروه حسابداری ، اعلام می دارم.
گروه علوم سیاسی

دانشجوی محترم  آقای  محمد امین نگهبان


برگزیده شده جنابعالی در فراخوان جایزه بنیائ نخبگان که بی شک در نتیجه تلاش و کوشش مستمر و هدفمند شما، حاصل شده است شایسته قدردانی و موجب امیدوارشدنسایر دانشجویان می گردد.

بدین وسیله ضمن آرزوی ادامه موفقیت های شما، مراتب سپاس خود را جناب عالی و اعضاء محترم هیات علمی گروه علوم سیاسی ، اعلام می دارم.