نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

36796

36796


جزئیات رشته / گرایش های  گروه مدیریت  به شرح زیر است:

مدیریت بازرگانی                                          مقطع کارشناسی

مدیریت بازرگانی مالی                                  مقطع کارشناسی ارشد

مدیریت بازرگانی بازاریابی                              مقطع کارشناسی ارشد

مدیریت بازرگانی (تحّول)                               مقطع کارشناسی ارشد

رشته مدیریت بازرگانی با گرایش کارآفرینی و در مقطع کارشناسی ارشد در شرف اخذ مجوز است.